Skip to main content

Schenken aan Stichting Westermeer

De Stichting Westermeer heeft ten doel het behartigen van de algemene belangen, welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied.

De Stichting Westermeer beperkt zich daarbij tot het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne. Het behartigen van deze doelen vindt plaats via het verlenen van een financiële bijdrage aan diverse instellingen. De Stichting Westermeer heeft haar vermogen vastgelegd in landerijen en deposito’s. Van de jaarlijkse revenuen verleent zij subsidies aan de hiervoor genoemde doelen.

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Westermeer is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI is geen officiële status, maar betekent dat giften aan de Stichting Westermeer aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. De Stichting Westermeer is – als erkend goed doel – geen schenkings- of successierecht verschuldigd. Uw schenking kan daardoor geheel worden besteed aan de doelen binnen het werkgebied.

RSIN: 35.04.621

Eenmalige gift

Als de doelstelling van de Stichting Westermeer u aanspreekt, kunt u ten alle tijde een gift of schenking aan de Stichting doen. Giften zijn aftrekbaar wanneer het bedrag meer bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen en niet meer bedraagt dan 10% van het verzamelinkomen. Een notaris kan u meer vertellen over de mogelijkheden en voorwaarden.

Periodieke schenking

Ook een periodieke schenking is mogelijk. De hiervoor genoemde beperkingen gelden dan niet. U bepaalt uiteraard zelf welk bedrag u jaarlijks wilt schenken, gedurende een periode van tenminste 5 jaar.

Opname in uw testament

Niet alleen tijdens uw leven, maar ook na overlijden kunt u de Stichting Westermeer met haar doelen steunen. U kunt de Stichting Westermeer opnemen in uw testament en daarin vastleggen dat de Stichting (een deel van) uw erfenis ontvangt. Hoe groot dat deel is, kunt u zelf bepalen en door de notaris laten vastleggen. De Stichting Westermeer hoeft over dit bedrag of over de roerende zaak geen successierechten te betalen. Uw nalatenschap komt daarmee dus volledig ten goede aan de doelen binnen het werkgebied van de Stichting.

Legaten

De volgende legaten zijn door Stichting Westermeer ontvangen:

In 1999/2006 Fam. Veldstra-de Boer
In 2021 Mevr. H. Rinkema-de Jong
In 2021 Fam. Terra-de Jong

Tot slot

Het opnemen van bovengenoemde bepalingen in een testament of akte is minder ingewikkeld dan u misschien zou denken. Vraag er gerust uw notaris naar. Voor vragen over de mogelijkheden kunt u ook contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Stichting Westermeer.