Skip to main content

Historie Stichting Westermeer

Bij besluit van de gemeenteraad van Haskerland d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de notariële akte gepasseerd en was de oprichting een feit.

Aan de Stichting Westermeer werden de bezittingen, vorderingen, inkomsten, schulden en verplichtingen overgedragen, welke voordien behoorden tot de beide in de gemeente Haskerland werkzame instellingen voor maatschappelijk hulpbetoon, te weten die in Joure en Westermeer.

Aanleiding tot de oprichting van de Stichting was het in werking treden van de Algemene Bijstandswet. Vanaf dat moment moesten de bestaande instellingen zich onthouden van hulpverlening krachtens de nieuwe wet.

De woonkern Westermeer is in de loop der jaren geheel opgegaan in de plaats Joure. Om de herinnering levendig te houden, werd de nieuwe Stichting genoemd naar Westermeer. Bovendien bezat de instelling voor maatschappelijk hulpbetoon te Westermeer ook de meeste bezittingen.

Met de opbrengsten daarvan werd in bepaalde noden en behoeften in de gemeenschap voorzien, zoals die zich in die tijd in het bijzonder naar voren drongen en waarvan de leniging als een gemeenschapstaak werd beschouwd. Daarom werd het van belang geacht het vermogen van de instellingen afzonderlijk te blijven beheren. Met betrekking tot de besteding der gelden en keuze van behoeften werd aansluiting gezocht bij het gewijzigde beeld van de maatschappij.
Gekozen werd voor de behartiging van belangen, welke liggen op sociaal, cultureel en recreatief gebied.

Na de gemeentelijke herindeling in 1984 is het werkgebied van de Stichting Westermeer uitgebreid tot het grondgebied van de nieuwe gemeente Skarsterlân.

Met ingang van 1 januari 2014 is er een nieuwe situatie ontstaan door het vormen van de gemeente De Friese Meren. De Stichting Westermeer is nu een volledig zelfstandige Stichting, met het voormalig grondgebied van de gemeente Skârsterlan als werkgebied, met daaraan toegevoegd het dorp Terherne.