Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Museum joure - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Stichting Westermeer past subsidievoorwaarden aan, ook meer geld naar Voedselbank De Utjouwer

JOURE - De Stichting Westermeer heeft per 1 januari de voorwaarden aangepast voor verenigingen en stichtingen om subsidie te mogen aanvragen. In plaats van eens in de vijf jaar, mogen zij dat nu elke vier jaar doen.

  

Daarnaast ontvangt Voedselbank De Utjouwer vanaf dit jaar een jaarlijkse subsidie van 6000 euro van de Stichting Westermeer. Het afgelopen al jaar ontving de voedselbank eveneens een bijdrage. Dat betrof toen eenmalig 3000 euro. De jaarlijkse subsidie die vanaf 2021 wordt verstrekt, gaat naar de Stichting solidair Skarsterlân, waar de voedselbank onder valt.

,,In coronatijd zijn er helaas steeds meer mensen afhankelijk geworden van de voedselbank. Als Stichting Westermeer hebben we daarom gezegd ook meer aandacht aan hen te besteden", zegt secretaris Petra Speelman-Wind van de Stichting Westermeer.

 

'Kregen budget niet op'

De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer 150.000 euro aan subsidie beschikbaar voor verenigingen en stichtingen uit de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. Dat dorp kwam er in 2009 bij nadat de stichting een erfenis kreeg waarin bedongen werd dat ook verenigingen en stichtingen uit het watersportdorp voor subsidie in aanmerking zouden komen.

Verenigingen en stichtingen die een aanvraag willen doen moeten een bijdrage leveren op sociaal, maatschappelijk, cultureel of recreatief gebied. ,,De regels voor het aanvragen van subsidie zijn voor deze verenigingen en stichtingen versoepeld, omdat we ons budget niet op kregen. Een hele hoop verenigingen en stichtingen liepen bovendien aan tegen het feit dat ze maar eens in de vijf jaar een subsidie konden aanvragen, terwijl ze meer geld konden gebruiken. Daarop hebben we als stichting een discussie gevoerd en besloten om de subsidieaanvraag te wijzigen", zegt Irma Alkema, penningmeester van de Stichting Westermeer.

 

Naamsbekendheid

Het niet op kunnen maken van het beschikbare subsidiegeld is iets dat al jaren speelt bij de stichting. Hoe dat kan, weten de secretaris en penningmeester niet. ,,Als we dat wisten, konden we eraan werken. Het kan eraan liggen dat de naamsbekendheid plus wat de Stichting Westermeer doet, niet alom bekend is", zegt Speelman-Wind.

De Stichting Westermeer bestaat sinds 25 november 1965 en werd opgericht vanwege het in werking treden van de toenmalige Algemene Bijstandswet, die later opging in de Participatiewet, waarmee de bijstandsuitkeringen worden geregeld. Bestaande instellingen mochten vanwege de nieuwe wet de gemeenschap niet meer voorzien van financiële hulp.

Terwijl het in die tijd als normaal werd beschouwd om de gemeenschap te helpen. Om dat te kunnen blijven doen, werd besloten de gelden van de bestaande instellingen op een plek te beheren en aansluiting te zoeken bij de gewijzigde maatschappij en te kiezen voor hulp aan verenigingen en stichtingen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied.

 

Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestonden in de begintijd uit datgene wat de instellingen bezaten. Tot op de dag van vandaag heeft de stichting landerijen in haar bezit, waarvoor pacht wordt ontvangen. Andere inkomsten bestaan onder andere uit schenkingen en erfenissen.

Aanvankelijk werd door de instellingen hulp geboden aan de voormalige woonkern Westermeer, die in 1954 opging in Joure. Om de naam aan die woonkern levendig te houden, werd gekozen voor de naam Stichting Westermeer. Verenigingen uit Joure die voldeden aan de voorwaarden konden er terecht tot de gemeentelijke herindeling in 1984. In dat jaar werd het werkgebied uitgebreid tot het grondgebied van de nieuwe gemeente Skarsterlân.

Nadat Skarsterlân op 1 januari 2014 opging in de nieuwe gemeente De Fryske Marren besloot de toenmalige gemeente waar de stichting onder viel, om de Stichting Westermeer zelfstandig verder te laten gaan om het werkgebied te kunnen handhaven, met dus sinds jaren ook Terherne erbij.

 

‘Hopen op meer aanvragen'

Wie een subsidie wil aanvragen, kan daarvoor terecht op de website stichtingwestermeer.nl. Onder het kopje ‘Aanvraagformulier' staat een formulier dat gedownload en uitgeprint kan worden. ,,Wat we bijvoorbeeld willen weten, is om wat voor project het gaat en wat de begroting is. Ook hebben we offertes nodig, zoals voor het beeld Kaskade bij Museum Joure waar eveneens subsidie voor is verstrekt. Daarnaast hebben onder andere Stichting Jeugdsociëteit De Wissel in Sint Nicolaasga en Aula Westermeer in Joure subsidie ontvangen", zegt Alkema.

Met de nieuwe aanpak hoopt de stichting dat er meer subsidieaanvragen komen, om het jaarlijkse beschikbare geld daadwerkelijk te kunnen uitgeven. ,,Sommige verenigingen en stichtingen lopen ertegenaan dat ze net niet genoeg geld hebben voor bijvoorbeeld een verbouwing. Dat laatste stukje geld kunnen ze dan via ons gesubsidieerd krijgen. Het is echt zonde als daar geen gebruik van wordt gemaakt", zegt Speelman-Wind.

 

Tien procent wordt afgewezen

Wie een subsidie aanvraagt en deze toegewezen ziet worden, moet wel eerst zelf de voorfinanciering doen. Pas achteraf wordt de subsidie uitgekeerd. Daar is voor gekozen om te voorkomen dat er bijvoorbeeld al wel geld is uitgekeerd, maar dat datgene waar het voor is aangevraagd, niet kan doorgaan en het geld eventueel al is geïnvesteerd.

Overigens worden niet alle subsidieaanvragen toegekend. Ongeveer tien procent wordt afgewezen. ,,Soms willen we wel heel graag subsidie verstrekken, maar voldoet het niet aan de voorwaarden. Dan geven we desnoods advies hoe zij er wel voor in aanmerking kunnen komen", zegt Alkema.

 

Coronatijd

In totaal vergadert het bestuur van de Stichting Westermeer vijf keer per jaar. Het afgelopen jaar gebeurde dat eenmaal digitaal. De andere vergaderingen vonden coronaproof plaats. In die vergaderingen worden de subsidieaanvragen besproken en al dan niet toegekend.

Speelman-Wind: ,,We hebben van diverse verenigingen of stichtingen te horen gekregen dat datgene waar zij subsidie voor hadden aangevraagd, niet kon doorgaan vanwege de coronatijd. Voor de subsidie heeft dat geen gevolgen. De betreffende vereniging of stichting heeft vier jaar de tijd om het toegekende subsidiebedrag op te vragen. Daarnaast heeft een aantal verenigingen of stichtingen de subsidie laten vervallen, omdat wat zij wilden, helemaal niet kon doorgaan."

 

‘Je voelt je soms net Sinterklaas'

Speelman-Wind en Alkema zitten ondertussen respectievelijk twee en drie jaar bij de Stichting Westermeer. Beiden werden hiervoor gevraagd via een netwerk waar zij zich in begaven.

Alkema werd lid doordat zij werd gevraagd door toenmalig wethouder Durk Durksz. ,,Hij belde mij op of ik bestuurslid wilde worden. Toevallig was ik op dat moment op visite bij mijn schoonzus in Vegelinsoord. Ook mijn schoonmoeder was er en zij vertelde toen ze het hoorde wat voor goede herinneringen zij had aan de stichting, waar zij land van pachtte. Het idee dat je andere verenigingen en stichtingen kunt helpen, vind ik nog altijd heel dankbaar", zegt de inwoonster uit Sint Nicolaasga. Zelf is zij sinds twee jaar penningmeester. In die functie volgde zij Klaas Visser op. Hij was jarenlang penningmeester, totdat hij het gevecht verloor tegen de ziekte ALS.

Speelman-Wind: ,,Ik ben erbij gegaan omdat ik wist wat het was. Toen ik voorzitter was van gymnastiekvereniging S.H.E.L.L. uit Oudehaske hebben wij ooit ook subsidie aangevraagd. En het geeft een heel goed gevoel om deel te zijn van de Stichting Westermeer. Je mag geld weloverwogen weggeven en voelt je soms net Sinterklaas."


Geschreven door: Jitze Hooghiemstra (Jouster Courant)

Voor het artikel wordt verwezen naar:
https://joustercourant.nl/artikel/1149037/stichting-westermeer-past-subsidievoorwaarden-aan-ook-meer-geld-naar-voedselbank-de-utjouwer.html