Museum joure - Stichting Westermeer Joure Molen langweer - Stichting Westermeer Joure Excelsior ouwsterhaule - Stichting Westermeer Joure

Petra Speelman-Wind en Irma Alkema: “Stichting Westermeer wil maatschappelijke smeerolie zijn”

Door de reactie van www.grootdefryskemarren.nl gepubliceerd op 20 maart 2020.

  Petra en Irma

 

DE FRYSKE MARREN - De verzuchting van de penningmeester van een stichting dat zij aan het eind van het jaar weer geld heeft overgehouden, heeft op zijn zachtst gezegd opgetrokken wenkbrauwen tot gevolg.

 

 


Meestal betreft het een situatie dat elk dubbeltje drie keer moet worden omgedraaid omdat de bodem van 'de schatkist' in zicht is. Dat vraagt om nadere uitleg. Petra Speelman-Wind (53) en Irma Alkema (50), respectievelijk secretaris en penningmeester van Stichting Westermeer, 'brengen licht in de duisternis'.

Stichting Westermeer, met als voorzitter Be de Winter, is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlan en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied. Daarmee wil de stichting fungeren als smeerolie voor de samenleving. De helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat hebben ze in de vijfenvijftig jaar van hun bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten 'tot nut van het algemeen'. Het stichtingsbestuur bestaat naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, uit twee leden die zitting hebben in de landerijencommissie en twee algemene bestuursleden.

Petra Speelman-Wind: ''en paar voorbeelden van gesubsidieerde projecten? Denk dan bijvoorbeeld aan een sportvereniging die kleedkamers wil renoveren, een tennisvereniging die nieuwe ledverlichting op haar complex wil aanleggen, een koor dat nieuwe kleding nodig heeft of een toneelvereniging die een groot 'iepenloftspul' wil organiseren, muziekverenigingen, koren, biljartvereniging, ijsvereniging, enzovoorts. De Stichting Westemeer heeft daarvoor jaarlijks een budget beschikbaar van circa 150.000 euro. Een bedrag overigens dat vrijwel nooit volledig 'opgesoupeerd' wordt.''

𝗔𝗿𝗺𝗲𝗻𝘇𝗼𝗿𝗴
Oorspronkelijk is de stichting voortgekomen uit de armenzorg, waarbij kerkgenootschappen, gemeentelijke instellingen en particulieren op basis van liefdadigheid voorzagen in de elementaire levensbehoeften van de meest armlastigen in een bepaald gebied. In die tijd waren er in Haskerland nog twee instellingen die de burgerlijke armenzorg verrichtten, de instellingen voor Maatschappelijk Hulpbetoon, gevestigd in Joure en Westermeer. In 1963 werd de zorgplicht in de vorm van de landelijk ingevoerde Algemene Bijstandswet vastgesteld en in 1965 werd deze wet ingevoerd, waarmee de taak van de 'armen-instellingen' kwam te vervallen.

In de gemeenteraadsvergadering van november 1964 werd door het College van B & W voorgesteld 'Om het vermogen van beide (gemeentelijke) instellingen samen te voegen en afgezonderd te houden van het gemeentelijk vermogen, om het onder beheer van een stichting in te zetten voor behoeften op maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied, inclusief sport'. Op 30 maart 1965 werd dit voorstel door de gemeenteraad aangenomen en op 25 november 1965 was de Stichting Westermeer een feit. De naam van de stichting werd Westermeer om enerzijds de herinnering aan het dorp, dat volledig is opgegaan in de vlecke Joure, levend te houden en anderzijds omdat Westermeer het grootste vermogen had.

De gemeente had aanvankelijk nog wel een behoorlijke vinger in de pap omdat het bestuur bestond uit de burgemeester, twee collegeleden, een aantal raadsleden en een aantal 'burgerleden'. Daarnaast had de gemeenteraad toezicht op het handelen van het stichtingsbestuur. Met ingang van 1 januari 2014 ontstond er een nieuwe situatie door de herindeling tot de gemeente de Fryske Marren. Stichting Westermeer werd toen een volledig zelfstandige stichting, met het voormalig grondgebied van de gemeente Skarsterlan en het dorp Terherne als werkgebied. Dat dorp werd dankzij een ruimhartige nalatenschap aan het werkgebied toegevoegd.

𝗗𝗿𝗲𝗺𝗽𝗲𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻
Jaarlijks heeft Stichting Westermeer uit de pacht van de boerderijen en landerijen, de deposito's, alsmede uit schenkingen, een bedrag beschikbaar als 'maatschappelijke smeerolie'. De afgelopen jaren lag dat in de orde van grootte van 150.000 euro.

''Des te opmerkelijker'' aldus penningmeester Irma Alkema, ''is dat het totaal van alle aanvragen jaar op jaar beneden dat beschikbare bedrag blijft. Of dat met onbekendheid heeft te maken of met een te hoge drempel ten aanzien van de aanvraagprocedure, daar kunnen we niet precies de vinger opleggen. We zijn in ieder geval begonnen met het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure. Begrijpelijk taalgebruik in het aanvraagformulier en alleen nog maar vragen die echt relevant zijn, zodat die eventuele horde gemakkelijker te nemen valt.

Daarnaast proberen we, door de publiciteit te zoeken, meer naamsbekendheid te creeren met berichten in plaatselijke kranten en daardoor een groter arsenaal aan verenigingen en stichtingen te bereiken. Want het doel is dat de uit te geven subsidies in principe voor iedereen binnen de doelgroep beschikbaar zijn. Het liefst zien we zoveel mogelijk aanvragen. Misschien goed om meteen te vermelden dat de subsidie een percentage bedraagt van het totaal benodigde bedrag. In sommige gevallen verstrekken we - het betreft dan meestal een verbouwing - een renteloze lening zonder aflossingsverplichting die na een bepaald aantal jaren wordt kwijtgescholden.''

𝗢𝗽𝗿𝗼𝗲𝗽
''Dus verenigingen en stichtingen in de voormalige gemeente Skarsterlan en Terherne, pak de handschoen op en dien een aanvraag voor subsidie in bij Stichting Westermeer wanneer jullie leuke initiatieven hebben op maatschappelijk, cultureel, sociaal of recreatief gebied'', besluiten bestuursleden Petra Speelman-Wind en Irma Alkema het gesprek.

𝗩𝗼𝗼𝗿𝘄𝗮𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻
Een keer in de vijf jaar kunnen verenigingen en stichtingen in de voormalige gemeente Skarsterlan en Terherne een verzoek indienen om financiele ondersteuning voor een initiatief. Ze dienen daarvoor bij het stichtingsbestuur een aanvraagformulier in te dienen dat uiteraard aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Deze voorwaarden staan vermeld op de website van Stichting Westermeer: https://www.stichtingwestermeer.nl/ .

Voor het artikel wordt verwezen naar: www.grootdefryskemarren.nl:Petra-Speelman-Wind-en-Irma-Alkema-stichting-Westermeer-wil-maatschappelijke-smeerolie-zijn/